Chat with us, powered by LiveChat

Annulering & 60 dagen vrijwillig recht op retour

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op annulering overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen de 60 dagen op te zeggen zonder opgave van redenen.

De annuleringsstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om je recht op annulering uit te oefenen, moet je ons (FlexiSpot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Keulen, Duitsland, Tel.: +44 20 3929 3835, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Hiervoor kun je gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat echter niet verplicht is.

Je kunt ook het modelformulier voor annulering of een andere duidelijke verklaring invullen en elektronisch verzenden op onze website https://www.flexispot.nl/contact . Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvang je onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) de aanvraag om je beslissing tot annulering te bevestigen.

Om de recht op annulering te waarborgen, volstaat het dat je de kennisgeving over de uitoefening van het recht op annulering verzendt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als je deze overeenkomst annuleert, moeten we alle betalingen terugbetalen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen de veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen. In geen geval worden jou voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Je dient de goederen onverwijld aan ons terug te zenden of te overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van dit contract in kennis stelt. De termijn is in acht genomen als je de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor de terugzending van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Algemene informatie

1) Gelieve beschadiging of verontreiniging van de goederen te vermijden. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Indien nodig, gebruik een beschermende buitenverpakking. Indien je niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Gelieve de goederen niet zonder portkosten naar ons terug te zenden.
3) Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde punten 1 en 2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het recht op annulering.

B. Annuleringsformulier

Indien je het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.

Aan

Flexispot GmbH
Franz-Greiß-Straße 7
50735 Keulen
Duitsland
E-mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.