Gratis bezorging in NL en BE
Schrijf je in en krijg 8% korting
Tot 10 jaar garantie
Home>Alle blogs>Trends>Blog detail>

Veiling op Instagram Beschrijving

13 november 2023

De veiling op Instagram wordt georganiseerd door Flexispot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Duitsland. Het is geen evenement dat gehost wordt door Instagram. Onder de volgende voorwaarden is deelname mogelijk door een geldig bod te plaatsen van 10.00 uur (CET) op 13 november tot 23.59 uur (CET) op 19 november.

Er wordt geboden op een kortingscode, waarmee de hoogste bieder het geveilde product van Flexispot GmbH kan kopen. Bieden gebeurt door een prijs in ponden voor het aangeboden product op te geven in de opmerkingen. Het bod is echter alleen geldig als het wordt gedeeld (getagd) met twee andere Instagram-deelnemers (vrienden).

Biedingen beginnen bij €1,00. Als er meer dan één geldig hoogste bod wordt geplaatst, is het winnende bod het bod dat als eerste in de comments wordt geplaatst (volgorde van comments). Herhaaldelijk hetzelfde bod plaatsen is niet toegestaan.

De winnaar wordt bekendgemaakt via Instagram op 20 november (CET).

Werknemers van Flexispot GmbH en personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van de veiling. Winnaars gaan ermee akkoord dat hun e-mailadres (met mozaïek) wordt gepubliceerd op sociale mediaplatforms die door Flexispot worden gebruikt.

De algemene voorwaarden van Flexispot zijn van toepassing op deze actie.

Deelnemingsvoorwaarden Flexispot

§1 Preambule

Flexispot GmbH ("Flexispot"), Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Duitsland, biedt de hierboven beschreven veiling aan. Deelname aan deze veiling en de uitvoering daarvan zijn onderworpen aan de volgende bepalingen, die bij deelname worden geaccepteerd.

§2 Deelnemers/gerechtigdheid

Deelnemers aan de veiling zijn, tenzij anders beschreven in de betreffende veilingbeschrijving, uitsluitend natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland en België.

Personen jonger dan 18 jaar en andere personen met beperkte handelingsbevoegdheid hebben de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig om deel te nemen aan de veiling. Tijdens sommige veilingen kunnen personen jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname, zoals aangegeven in de veilingbeschrijving.

Deelnemers aan de veiling zijn verplicht om alle informatie die wordt gevraagd voor de uitvoering van de betreffende veiling correct en naar waarheid te verstrekken. Indien gegevens in verplichte velden onvolledig en/of onjuist zijn, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname, ook achteraf.

Medewerkers van Flexispot, gelieerde ondernemingen, eventuele partners voor de betreffende veiling, hun echtgenoten of levenspartners, alsmede hun gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname aan veilingen.

§3 Veiling

Flexispot organiseert een tijdelijke veiling. Tenzij in de beschrijving anders is vermeld, gelden voor deelname de onderhavige voorwaarden.

Deelname vindt plaats wanneer deelnemers zich houden aan de deelnamevoorwaarden zoals beschreven in de veilingbeschrijving en voldoen aan de deelname-eisen.

§4 Uitsluiting, niet in behandeling nemen

Flexispot is gerechtigd deelnemers van wie wordt vermoed dat zij deze deelnamevoorwaarden overtreden, uit te sluiten van deelname aan de veiling.

Flexispot is gerechtigd opmerkingen van pornografische, seksistische, racistische, extreemrechtse, geweldsverheerlijkende of commerciële aard uit te sluiten van deelname aan de veiling.

Flexispot is gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de veiling in geval van manipulatie van welke aard en omvang dan ook. Ook met terugwerkende kracht kunnen toegekende toewijzingen worden ingetrokken en teruggevorderd. Het gebruik van technische hulpmiddelen, zoals scripts voor geautomatiseerde registratie en deelname, is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van de veiling en eventueel tot intrekking en terugvordering van kortingen.

§5 Beschikbaarheid en werking van de veiling

De beschikbaarheid en werking van de veiling kan niet worden gegarandeerd. De veiling kan worden beëindigd of verwijderd als gevolg van externe omstandigheden of beperkingen, zonder dat hierdoor aanspraken jegens de organisator ontstaan. Dit omvat onder andere technische problemen, regelwijzigingen of beslissingen van platforms zoals Facebook, Instagram, enz.

§6 Kennisgeving aan de Winnaar

De uitvoering van de kortingsactie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Flexispot of haar partners. Uit alle in aanmerking komende deelnemers wordt de winnaar bepaald.

De vastgestelde deelnemers met korting worden op de hoogte gebracht door Flexispot of haar partners.

Deelnemers hebben geen recht op wijziging of aanvulling van de betreffende prijs.

Bij het opgeven van een valse of onvolledige naam en/of (e-mail)adres door de deelnemer vervalt het recht op korting. Hetzelfde geldt indien de prijswinnende deelnemer de korting niet binnen een door Flexispot of een andere derde gestelde termijn meldt en accepteert.

Vorderingen uit de veiling zijn niet overdraagbaar.

Alle gevolgkosten verbonden aan de veiling zijn voor rekening van de deelnemer.

§7 Klachten

Klachten van deelnemers worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk zijn ingediend onder vermelding van de veiling.

§8 Vermelding deelnemers

Flexispot en de partners zijn bevoegd de namen van de deelnemers in het kader van de veiling op internet te publiceren. Er bestaat geen recht op publicatie. De winnende deelnemer gaat hiermee akkoord door het plaatsen van het bod, dat te allen tijde kan worden herroepen.

§9 Aansprakelijkheid

Door overhandiging van het betreffende gewonnen product aan de betreffende deelnemers is Flexispot van iedere verplichting ontheven.

Alle door Flexispot verstrekte informatie, in het bijzonder in verband met de publicatie van winnende deelnemers e.d., is zonder garantie.

Flexispot is in het algemeen niet aansprakelijk voor technische storingen of de beschikbaarheid van het aanbod, tenzij haar opzet of grove schuld ten laste wordt gelegd. Dit geldt in het bijzonder voor technische storingen in verband met de verzending van deelnemersgegevens of inzendingen. Schadeclaims zijn beperkt tot het bedrag van de betreffende korting.

Flexispot is niet aansprakelijk voor deelnemers die op grond van § 4 van deze deelnamevoorwaarden zijn uitgesloten of buiten beschouwing zijn gelaten.

§10 Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens zijn nodig om deel te nemen aan de kortingsactie. De deelnemer garandeert dat de over zichzelf verstrekte informatie, met name voor- en achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct is.

Lees hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens in de Flexispot PRIVACY POLICY. De gegevens worden door Flexispot alleen gebruikt in het kader van deze veiling.

Bij het winnen van de veiling gaat de deelnemer akkoord met publicatie van zijn naam en woonplaats in de door Flexispot gebruikte advertentiemedia. Hieronder valt ook de vermelding van deelnemers op de Flexispot website en door Flexispot gebruikte social media platforms.

De deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming dient schriftelijk te gebeuren aan Flexispot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, DE, of elektronisch via de e-mail op onze website. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

§11 Mededelingen en voorwaarden van platforms van derden

Indien de kortingsactie van Flexispot wordt aangeboden via een platform van derden (bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, Youtube of Pinterest), dan geldt het volgende:

Naast deze deelnamevoorwaarden wordt de relatie tussen de organisator, de deelnemer en het derde platform bepaald door de deelnamevoorwaarden en het privacyreglement van de platformexploitant (zie bijvoorbeeld https://www.facebook.com/terms.php of https://www.facebook.com/privacy).

Deelnemers kunnen geen claims indienen tegen het derde platform (bijv. Twitter, Facebook, Instagram) met betrekking tot het gebruik van de applicatie of deelname aan de veiling.

Deelnemers erkennen dat noch de applicatie noch de veiling op enigerlei wijze worden gesponsord, ondersteund of georganiseerd door het derde platform (bijv. Twitter, Facebook) of enige connectie hebben met het derde platform (bijv. Twitter, Facebook, Instagram).

Alle informatie en gegevens die worden gecommuniceerd door of verzameld van deelnemers via het gebruik van de applicatie of door deelnemers, worden alleen verstrekt aan de organisator en niet aan het derde platform (bijv. Twitter, Facebook, Instagram).

Alle vragen en mededelingen met betrekking tot de veiling moeten worden gericht aan de organisator en niet aan het derde platform (bijv. Twitter, Facebook, Instagram).

§12 Diversen

Rechtsmiddelen tegen de veiling zijn uitgesloten.

Een eventuele nietigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Flexispot behoudt zich het recht voor de deelnemingsvoorwaarden en het reglement te allen tijde - binnen het wettelijk toegestane kader - te wijzigen of te corrigeren.